ලදනියේ ළදැරියෝ


Quote

“ අමු තල් ගස් පවා හඬමින් ගිණිගත්ත, කිලිනොච්චි මුලතිව්ද යාපනය පැත්ත, තල් කිරි මෙන් නිවී ඇති බව නම් ඇත්ත, දුටුවෙමි ළඟදි 'අළු' ගින්නෙන් හට ගත්ත. ”

Quote author: සමන්ත විරාජ් පීරිස්

ලදනියේ ළදැරියෝ
Not safe for work
Click here to reveal